qdq services, s.r.o.

Společnost qdq services, s.r.o. poskytuje služby znaleckého ústavu, autorizovaného inspektora, inženýrské činnosti a bezpečnosti práce a požární ochrany. Ve všech těchto oblastech disponuje vysoce kvalifikovanými odborníky, a dokáže tak vedle běžných znaleckých posudků, inspektorské činnosti a odborného poradenství zajistit také komplexní služby prostřednictvím vhodné kombinace těchto činností přesně podle potřeb svých zákazníků. Průkaz energetické náročnosti budov

Znalecký ústav

Autorizovaný inspektor

Inženýring

BOZP a PO

Znalecký ústav

Náš znalecký ústav se zaměřuje na oceňování nemovitostí a posuzování vad a poruch staveb. Zhotovuje znalecké posudky, vydává odborná vyjádření a poskytuje konzultace.

Oproti samostatně pracujícím znalcům, nabízí znalecký ústav společnosti qdq services, s. r. o. zákazníkům jednu zásadní výhodu. Díky spolupráci specialistů z různých oborů lépe zohledňuje širší souvislosti jednotlivých případů a jeho pohled na problematiku je vždy komplexnější a ucelenější, což se příznivě odráží v kvalitě výsledných služeb.

Na posudcích našeho ústavu se podstatnou měrou podílí nejen stavební a lesní inženýři, ale také ekonomové a právník, což zaručuje maximální objektivitu a spolehlivost.

Kromě zpracování znaleckých posudků se specializujme na řešení obtížných případů jako je ocenění atypických staveb a pozemků (např. golfové hřiště, vodní stavby, speciální vojenské objekty), stanovení ceny nájemného ke zpětnému datu nebo stanovení obvyklé ceny věcných břemen.

Dále vypracováváme znalecké posudky za účelem uzavření dohody podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury či za účelem vyvlastnění podle zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění jejichž účelem je stanovit ceny nemovitostí nebo určit cenu věcných břemen při výstavbě veřejně prospěšné dopravní infrastruktury.

Vypracujeme znalecký posudek pro následující účely:

 • prodeje a koupě nemovitosti
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů
 • stanovení výše daně z převodu nemovitosti
 • vypořádání v dědickém řízení
 • stanovení obvyklého nájemného nemovitosti
 • stanovení náhrad při omezení nebo odnětí vlastnického práva k nemovitostem ve vyvlastňovacím řízení
 • stanovení náhrad za zánik nájemního vztahu při vyvlastnění
 • ocenění trvalých porostů
 • posouzení, zda je skutečný stav lesního porostu v souladu s lesním hospodářským plánem
 • posouzení vad a poruch stavebních děl při reklamačním řízení

1/4

Náš znalecký ústav je zapsán v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky v oborech ekonomika a stavebnictví. Podrobnější informace k oprávnění znaleckého ústavu jsou k dispozici na stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky

Poskytujeme rovněž odborné poradenství. Jeho základem jsou znalosti našich pracovníků, kteří se díky rozsáhlým zkušenostem bezpečně orientují na trhu s nemovitostmi i v nejrůznějších typech správních řízení. Konzultace poskytujeme především v následujících oblastech:

 • 1. Poradenství ve vyvlastňovacím řízení

  V oblasti poradenství se náš znalecký ústav specializuje na vyvlastňovací řízení, jehož předmětem je odnětí nebo omezení vlastnických práv k nemovitosti z důvodu umístění veřejně prospěšné stavby. Při vyvlastňovacím řízení nabízíme vyvlastňovacím úřadům, vyvlastnitelům i vyvlastňovaným následující služby:

  • komplexní zhodnocení situace a poučení o možnostech aktivní účasti v řízení včetně návrhu, jak postupovat při stanovení náhrady
  • vypracování znaleckého posudku pro vyvlastňovací řízení
  • vysvětlení postupů a metodik používaných ve znaleckých posudcích
  • vysvětlení metodiky pro stanovení náhrady ve znaleckém posudku pro potřeby daného řízení a pomoc při rozhodnutí, zda je třeba vypracovat znalecký posudek

  Příklad konkrétní situace

  Na pozemku klienta má být zřízena veřejně prospěšná stavba (dálnice, vodní nádrž, přeložka inženýrské sítě). Klient není ochoten přistoupit na návrh smlouvy ze strany vyvlastnitele a hrozí zahájení vyvlastňovací řízení.

  • Je výhodné přijmout nabídku, nebo nechat rozhodnout vyvlastňovací úřad o ustanovení jiného znalce?
  • Jakým způsobem je vhodné ve vyvlastňovacím řízení postupovat?
  • Odpovídá nabízená výše náhrady hodnotě újmy?
 • 2. Poradenství pro nepodnikatele

  Transakce s nemovitostmi patří k běžným činnostem fyzických osob, ať už při jejich nákupu, nabytí v rámci dědictví či v rámci sousedských sporů. V takových situacích je často třeba učinit rozhodnutí, jejichž důsledky nás pak provázejí velmi dlouho, a to i v případech, kdy hodnota předmětné nemovitosti nedosahuje statisícových částek. Náš znalecký ústav poskytuje v této oblasti následující služby:

  • poradenství při zřizování věcných břemen (od vymezení druhu břemene až po návrh smlouvy)
  • zhodnocení územně plánovací dokumentace a dalších okolností při nákupu pozemku pro stavbu rodinného domu či jiné stavby – odpovědi na otázky typu: „Lze na pozemku postavit stavbu a pokud ano, za jakých podmínek?“
  • pomoc s hledáním možností, jak nakládat s nemovitostmi, jež jsou součástí pozůstalosti (stanovení skutečné hodnoty a doporučení vhodných způsobů jeho využití)

  Příklad konkrétní situace

  K pozemku, na kterém se nachází dům klienta, vede příjezdová cesta přes pozemek souseda, jíž klient doposud využíval pouze na základě ústní dohody. Nyní se však soused rozhodl nemovitost prodat a klient si není jistý, zda mu nový majitel umožní příjezd k jeho domu.

  • Je lepší potřebnou část pozemku odkoupit, zřídit věcné břemeno či zvolit jiné řešení?
  • Zřídit věcné břemeno či zvolit jiné řešení?
  • Zohledníme nejen finanční náklady jednotlivých řešení, ale také jejich právní rizika.
 • 3. Konzultace podnikatelských záměrů

  Tato služba je určena právnickým i fyzickým osobám, které chtějí investovat prostřednictvím nákupu nemovitostí nebo si zamýšlí pořídit nemovitost za účelem pronájmu  a uvítají nezávislé zhodnocení svého záměru odborníky z oboru. Tuto činnost zajištují především ekonomové ve spolupráci se stavebními inženýry.

  Můžeme nabídnout:

  • zhodnocení efektivnosti investice
  • odhad výnosnosti a doby návratnosti investice
  • zpracování alternativního řešení projektu
  • odhad vývoje cen a doporučení vhodné doby pro nákup a prodej
  • výpočet nákladů a výnosů nemovitosti určené k pronájmu
  • posouzení možnosti změn územně plánovací dokumentace při spekulativních nákupech pozemků

  Příklad konkrétní situace

  Klient, obchodní společnost, narazil na nabídku prodeje pozemku v okrajové části města za velmi výhodnou cenu. Doposud není rozhodnut, zda by pozemek využíval k vlastní činnosti, nebo jej pořídil jako investici. Je třeba zpracovat studii a posoudit výnosnost využití pozemku následujícími způsoby:

  • Stavba výrobní haly pro vlastní potřebu.
  • Stavba skladových prostor k pronájmu.
  • Koupě pozemku jako způsob uložení finančních prostředků a jeho budoucí prodej v rámci řízení likvidity.

1/3

Autorizovaný inspektor

Autorizovaný inspektor je oprávněn povolovat stavby a provádět některé další úkony, které obvykle zajišťuje stavební úřad. Služby autorizovaného inspektora nabízíme na základě souhlasu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Při povolování běžných i složitějších staveb můžeme nahradit stavební úřad, přičemž lépe reagujeme na konkrétní potřeby zákazníků.

Výhody:

 • disponujeme vysokou kvalifikací v oboru výstavby
 • jsme rychlejší a flexibilnější než stavební úřad
 • ke každé stavbě přistupujeme individuálně
 • za svou práci neseme také hmotnou odpovědnost

1/2

 • Certifikát autorizovaného inspektora pro provedení stavby

  Certifikát autorizovaného inspektora nahrazuje stavební povolení a na jeho základě lze provést i změnu stavby. Před vydáním certifikátu objektivně ověříme projektovou dokumentaci stavby a obstaráme potřebná úřední stanoviska. Dále jsme oprávněni posoudit a projednat námitky vlastníků sousedních nemovitostí, přičemž se vždy snažíme o smírné řešení případných sporů. Během realizace stavby pak také smíme provádět záznamy do stavebního deníku.

  Certifikát pro vydání kolaudačního souhlasu

  Díky certifikátu autorizovaného inspektora může stavební úřad vydat kolaudační souhlas, aniž by provedl závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. Kolaudační souhlas tak lze získat rychleji a stavbu užívat dříve. Před vydáním certifikátu objektivně ověříme provedení stavby podle příslušných povolení a projektové dokumentace. Zajistíme i úřední stanoviska vyžadovaná k užívání stavby.

  Dohled nad prováděním stavby

  Každý investor si přeje, aby byla jeho stavba realizována v souladu se schválenou projektovou dokumentací a kvalitně. Jako autorizovaný inspektor provádíme dohled nad prováděním stavby, a to buď každý den, nebo ve stanovených intervalech. Zajistíme dodržení požadavků na výstavbu a dalších technických norem. Specializujeme se především na vodní a inženýrské stavby, máme však zkušenosti i s jednoduchými stavbami, jako jsou rodinné domy. Zaručujeme maximální nestrannost a objektivitu.

  Odborná pomoc

  Poskytujeme odborné poradenství stavebním úřadům v případech, kdy řeší zvláště obtížné otázky vyžadující značnou erudici a zkušenosti.

Najdete nás v seznamu autorizovaných inspektorů.

Inženýring

Pomůžeme zajistit hladký a plynulý průběh všech etap stavby prostřednictvím poradenství a konzultací, které v případě zájmu a potřeby rádi doplníme dalšími činnostmi, jež zabezpečí kvalitní realizaci. Tyto služby poskytujeme kromě pozemních staveb také pro stavby inženýrské a vodní, na něž se naši pracovníci specializují především.

V rámci poradenské a konzultační činnosti nabízíme zejména:

 • vedení, konzultace a hodnocení projektu
 • spolupráci při přípravě podkladů pro územní řízení a stavební povolení
 • zpracování podkladů pro výběrová řízení
 • koordinaci projektu ve všech jeho etapách
 • zastupování při jednáních s třetími stranami

1/2

Na základě zvláštního oprávnění dále poskytujeme následující služby, a to jak samostatně, tak jako součást některého z předchozích bodů:

 • Technický dozor investora

  Jedná se o kontrolní činnost, v rámci které se sleduje, zda je stavba prováděna v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a s podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo.

  Inženýrská činnost

  Tato činnost zahrnuje soubor služeb, které jménem investora provádíme při přípravě a realizaci staveb. Konkrétní složení a náplň jednotlivých služeb navrhneme individuálně na základě konzultace s klientem, kde je provedeno zhodnocení jeho záměru a našich možností.

  Koordinátor bezpečnosti práce na staveništi

  Koordinátor je odborníkem na bezpečnost, stavební postupy a koordinaci prací, jehož úkolem je řízení v oblasti bezpečnosti práce v období přípravy a realizace stavby. Připravuje a zpracovává plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí investor.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Výhody:

 • Úspora času
  a finančních prostředků
 • Zvýšení firemní prestiže
  a konkurenceschopnosti
 • Snížení rizika
  neočekávaných nákladů
 • Snížení počtu pracovních
  úrazů a nemocí z povolaní
 • Zlepšení pracovních
  podmínek a ergonomie

Samotná spolupráce sestává z následujících činností:

 • Interní vstupní audit

  Interní vstupní audit slouží k základnímu vyhodnocení stávajícího systému bezpečnosti a ochrany zdraví ve společnosti. Cílem auditu je analyzovat potřeby zákazníka a ověřit dodržení souvisejících zákonných a ostatních předpisů. Výstupem z auditu je pak souhrnná zpráva obsahující soupis zjištěných neshod s předpisy, na jejímž základě dojde k vytvoření nového či k optimalizaci stávajícího systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  Vymezení nebezpečí a hodnocení rizik na pracovišti

  Ochrana zdraví na pracovišti musí vycházet z důkladné analýzy nebezpečí, kterým mohou být pracovníci vystaveni. Následně se provede hodnocení rizik, v rámci kterého se posuzuje míra nebezpečí a jeho přijatelnosti z hlediska zdraví a bezpečnosti pracovníků. Celý proces končí návrhem opatření ke snížení nebo odstranění nepřijatelných rizik.

  Tvorba, vedení a aktualizace dokumentace

  K systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, který firma využívá, je také zapotřebí vyhotovit průvodní dokumentaci. V ní jsou popsána základní pravidla a prvky systému, jež se následně využívají při pravidelném školení všech pracovníků. Součástí služeb, které poskytujeme, je i provádění pravidelných aktualizací interních předpisů, pokud dojde ke změně právních či vnitropodnikových předpisů.

  Školení zaměstnanců

  Nezbytným předpokladem fungování systému bezpečnosti a ochrany zdraví je vzdělávání pracovníků. Školení mohou probíhat různou formou a věnovat se široce nebo úzce vymezeným tématům, od všeobecné bezpečnosti pracovníků až po problémy související s výkonem velmi specializovaných činností (výškové práce, řízení referentských vozidel, požární ochrana atd.).

 • Poradenská a kontrolní činnost

  Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí pracovníci na všech stupních řízení, a to v rozsahu svých funkcí. Úkolem společnosti qdq services, s. r. o. je vedoucím pracovníkům tuto činnost usnadnit pomocí výkladu stávající legislativy, konzultací o nových právních předpisech, jakož i prováděním kontrol na pracovišti (prověrky dle § 108 zákoníku práce, požární prohlídky atd.), a hodnocení rizik v souvislosti s použitím nových strojů a zařízení apod.

  Zavedení systému řízení dle normy ČSN OHSAS 18001:2008

  Norma OHSAS 18001 pokrývá celou oblast řízení bezpečnosti práce a poskytuje spolehlivé vodítko k vybudování účinného systému pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Do tohoto systému lze zahrnout i obecné požadavky řízení, což umožňuje zaměřit se vedle cílů v oblasti bezpečnosti práce také na cíle ekonomické. Úspěšně zavedená norma OHSAS 18001 dokazuje protistranám (dodavatelé, odběratelé, zákazníci), že se ve vaší firmě k udržení kvalitní úrovně bezpečnosti práce a k jejímu stálému zvyšování používá ten nejúčinnější systém, který je v dané době k dispozici. Norma OHSAS 18001 je kompatibilní s normami ISO 9001 (systém řízení kvality) a ISO 14001 (systém ekologického řízení).

  Asistenční služby

  V případě vzniku mimořádných událostí jsme připraveni vám pomoci 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a to prostřednictvím telefonu, e-mailu, a případně také vysláním našeho specialisty. Vytrhneme vám trn z paty nejen v případě pracovních úrazů, provozních havárií či požárů, ale také třeba při kontrole orgány státního odborného dozoru (oblastní inspektorát práce, krajská hygienická stanice, hasičský záchranný sbor).

1/2

Kontaktujte nás

qdq services, s.r.o.

sídlo

 • Bílovecká 1162/167
 • 747 06 Opava
 • IČ: 268 78 313
 • DIČ: CZ 268 78 313
 • Datová schránka: yyjefiz

Opava

kontakt

Brno

kontakt

Obchodní zástupce

Zdeněk Viktorin

Sídlíme v Opavě a své služby poskytujeme především na Moravě a ve Slezsku. Část našich zaměstnanců působí v Brně. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28976 a v I. oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky.